utorok
09:00
20 jún

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

SAMOSPRÁVA
Československej armády 26, Banská Bystrica
Miesto konania
KLIKNITE TU
Webová adresa

Primátor Mesta Ján Nosko pozýva na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

20. júna 2017 (utorok) o 9.00 h do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica, s týmto programom:

 

 1. O t v o r e n i e
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica
 5. Správa o činnosti Podniku medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o. a zmena financovania
 6. Návrh na zriadenie Výboru pre audit
 7. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 3
 8. Návrh na použitie fin. prost. z rezervného fondu na odstránenie havarij.stavu majetku Mesta B.Bystrica
 9. Návrh na zmenu uzn. MsZ č. 290/2015 bod II. a), návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16. 12. 2015 a návrh na prijatie úveru na nadobud. nehnuteľ. TERMINAL SHOPPING  CENTER
 10. Návrh na prijatie úveru na financovanie projektu: „ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica“
 11. Prerokovanie Petície obyvateľov mesta B.Bystrica a okolitých obcí proti výstavbe MVE na rieke Hron
 12. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h
 13. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“
 14. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“
 15. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu „Podpora informovanosti cestujúcich VOD na území mesta Banská Bystrica“
 16. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B.Bystrica
 17. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie projektu a spolufinancovania projektu "Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica".
 18. Správa o stave životného prostredia v meste Banská Bystrica 2012 – 2016
 19. Dodatky k zriaďovacím listinám ZŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
 20. VZN Mesta B.B. č../2017 o určení výšky prísp.pre školy a škol. zar. v zriaď. pôs. Mesta B. Bystrica         
 21. VZN Mesta B.B. č../2017, ktorým sa zrušujú VZN mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008
 22. Zmena zápisu do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2015
 23. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie MsZ v Banskej Bystrici na II. polrok 2017
 24. Správa HK o výsledku kontroly č. 3/2017 – kontroly vedenia účt. v ZŠ Trieda SNP v 4. štvrťroku 2016
 25. Správa HK o výsledku kontroly č. 4/2017 – kontroly vedenia účt.a v ZŠ Moskovská v 3. štvrťroku 2016
 26. Správa HK o výsledku kontroly č. 5/2017 – kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vo vybratých útvaroch MsÚ
 27. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 16.5.2017 do 13.6.2017
 28. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2017
 29. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 16. mája 2017
 30. Interpelácie poslancov
 31. D i s k u s i a
 32. Ukončenie mestského zastupiteľstva

                                                                                             

Pridať do kalendára 20/06/17 09:00 Europe/Paris 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Primátor Mesta Ján Nosko pozýva na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystr...www.podujatiabb.sk | portál podujatí Československej armády 26, Banská Bystrica www.banskabystrica.sk true MM/DD/YYYY